Ansökan

Ansökningsförfarande/utdelning


För utlandsstudier/praktik utbetalas 50 % av stipendiebeloppet vid intyg om påbörjad resa/utbildning/praktik och resterande del efter uppvisande av examensbevis alternativt insändande av rapport med fotografier samt praktikintyg via e-post.


Slutbetyg från tidigare genomgångna kurser skall bifogas ansökan liksom antagningsbevis för fortsatt utbildning.


Stipendium kan beviljas mer än en gång till samma elev. Efterkommande belopp kan därvid bli reducerade.


Om stipendiat inte uppfyllt villkoren för utbetalning av stipendium inom 5 år efter det att stipendiet beviljats återgår beloppet till stiftelsen såvida inte särskilda skäl föreligger.

Styrelsen kan besluta om avvikelser från dessa normer om särskilda skäl föreligger.


Ansökan skall vara inkommen till Styrelsen senast den 31 oktober. Om årets utdelningsbara belopp inte kan utdelas pga. för få sökanden kan en ny ansökningsomgång utlysas.