Vem kan söka

Vem kan sökaStiftelsen Hugo och Ingrid Olssons Donationsfond


Av testamentet framgår att av stiftelsens årliga avkastning skall en åttondel läggas till kapitalet medan sju åttondelar skall:


”….såsom bidrag till fortsatta studier inom lantbrukets och husdjursskötselns område av styrelsen tilldelas dugliga och välartade elever, vilka med framgång och i allo goda vitsord genomgått kurser vid i första hand Svalöfs Lantbruksskolas Naturbruksgymnasium...”


I andra hand skall stipendier med iakttagelse med samma krav och villkor utdelas till elever som avslutat kurser eller utbildningar vid något av Skånes övriga naturbruksgymnasier.


I tredje hand skall stipendier med iakttagelse med samma krav och villkor utdelas till elever som avslutat kurser eller utbildningar vid något av Sveriges övriga naturbruksgymnasier.


De stipendier Styrelse beviljar skall därför ses som en bekräftelse på goda individuella studieresultat och vara en uppmuntran till fördjupade kunskaper inom lantbrukets och husdjursskötselns områden, antingen genom praktik eller studier.


Beslut om stipendium grundas på överensstämmelse med donators vilja och elevens betyg och inriktning. För vidarestudier utbetalas normalt 60 % av beviljat belopp när utbildningen, som omfattar kortare tid än tre år, påbörjas och resterande del när utbildningen avslutats mot uppvisande av examensbevis eller liknande handling. För utbildning som omfattar minst tre år utbetalas 30 % av beviljat stipendiebelopp varje läsår efter uppvisande av utbildningsbevis. Resterande del utbetalas efter uppvisande av examensbevis eller liknande. För utlandspraktik betalas 50% av beloppet ut när en kopia av biljetterna skickas in. Resterande belopp utbetalas när en digital rapport, omfattande en A4 sida samt bilder, skickats in.
Stiftelsen Säbyholms Betodlareförenings Premie- och Stipendiefond


Är du jordbruksstuderande och född eller bor i någon av nedanstående socknar har du möjlighet att söka stipendium ur Stiftelsen Säbyholms Betodlareförenings Premie- och Stipendiefond. För att din ansökan ska kunna behandlas måste du bifoga ett personbevis som går att skriva ut från Skatteverkets hemsida.


Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall, sedan en tiondel av densamma årligen lagts till kapitalet för fondens fortsatta tillväxt, årligen utdelas såsom premium eller stipendium till en eller flera kvinnliga eller manliga jordbruksstuderande vid i första hand Svalöfs gymnasium och i andra hand vid övriga utbildningsinstitutioner med jordbruksinriktning. För att åtnjuta premium eller stipendium ”stadgas dock det bestämda villkoret, att vederbörande skall hava sin hemvist i eller härstamma från någon av nedanstående socknar, som tillhört Säbyholms sockerbruks betodlingsdistrikt nämligen: Asmundtorp, Barsebäck, Ekeby, Fjärestad, Glumslöv, Halmstad, Hofterup, Härslöv, Kvistofta, Landskrona, Löddeköpinge, Ottarp, Raus, Sankt Ibb, Saxtorp, Säby, Tofta, Vadensjö, Örja.


”Hänsyn skall alltid tagas till vederbörande sökandes hederliga vandel och framsteg i studier samt behov av ekonomiskt understöd för jordbruksstudier och vidare utbildning. I akt bör även tagas om de ansökande angivit ändamål som är till särskilt gagnade för svensk sockernäring”.