Säbyholms betodlareförening


Säbyholms betodlareförenings premie- och stipendiefond


Från 9 december 1964, bestod från början av 50 st. aktier av ett nominellt värde av 3000 kronor och med ett inköpsvärde av 9 902,35 kronor samt en kontantinsats på 212,36 kronor.


Socknar inom Säbyholms betodlarförening

Säbyholms betodlareförening bildades 6 februari 1904 med huvudsakligt syfte att ta hand om betodlarnas intresse vid kontakter med bruket. Sista kampanjen på Säbyholms sockerbruk gick hösten 1962 och 1964 upplöstes föreningen och beslutade vid nedläggningen att av då tillgängliga medel skulle bildas en premie- och stipendiefond. Svenska sockernäringen var vid tiden före det senaste världskriget mycket arbetskrävande. Under betkampanjerna arbetade ca 60 000 personer med skörd, transporter och vid bruken. Betorna drogs upp ur jorden för hand, lades i strängar, blastades och slängdes i små högar. Man täckte högarna med lite blast som frostskydd. Den manuella sommarskötseln och skörden krävde normalt 400-500 arbetstimmar/ha. Betorna lastades i hästdragna ”kistevagnar” som under trettiotalet mer allmänt försågs med gummihjul. De flesta betorna drogs till närmaste järnvägsstation som hade betvåg för vidare transport till de ca 25 sockerbruken eller de fyra saftstationerna. Idag finns bara ett sockerbruk i drift, i Örtofta. Det var bettransporterna som initierade byggande av det tidigare så finmaskiga järnvägsnätet på den skånska slättbygden. För att minska behovet av järnvägstransporter byggdes saftstationer, bl.a. i Teckomatorp år 1894. Den kalkade råsaften som där framställdes pumpades i en 17 km lång ledning till Säbyholm. Vid bruken gick det i början av 1900-talet drygt 6 arbetstimmar per ton betor, idag ca 7 minuter.


Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall, sedan en tiondel av densamma årligen lagts till kapitalet för fondens fortsatta tillväxt, årligen utdelas såsom premium eller stipendium till en eller flera kvinnliga eller manliga jordbruksstuderande vid i första hand Svalöfs gymnasium och i andra hand vid övriga utbildningsinstitutioner med jordbruksinriktning. För att åtnjuta premium eller stipendium ”stadgas dock det bestämda villkoret, att vederbörande skall hava sin hemvist i eller härstamma från någon av nedanstående socknar, som tillhört Säbyholms sockerbruks betodlingsdistrikt nämligen: Asmundtorp, Barsebäck, Ekeby, Fjärestad, Glumslöv, Halmstad, Hofterup, Härslöv, Kvistofta, Landskrona, Löddeköpinge, Ottarp, Raus, Sankt Ibb, Saxtorp, Säby, Tofta, Vadensjö, Örja.


”Hänsyn skall alltid tagas till vederbörande sökandes hederliga vandel och framsteg i studier samt behov av ekonomiskt understöd för jordbruksstudier och vidare utbildning. I akt bör även tagas om de ansökande angivit ändamål som är till särskilt gagnade för svensk sockernäring”.


Fondens förmögenhet uppgick i slutet av 2021 till över 6 miljoner kronor.